Faggruppe & Avdelinger

Administrasjon og stab

 

Vi har ca. 5 stillinger som dekker økonomi, personal, sekretær, inntakskontor og direktør.

 

DirektørenSkoglis direktør heter Alf Magne Foss. For direkte kontakt med han send e-post til alffos@skogli.no, eller ring på tlf. 61 24 91 50 eller mobil 926 67 918.

 

KoFU – Kvalitet og fagutvikling

Som et ledd i vår kontinuerlige forbedringsarbeid har vi etablert en egen avdeling for kvalitet og fagutvikling. Denne avdeling styrer også alle våre prosjekter. Mer om prosjektene finner du her.

 

Drift

Driftsavdelingen består av teknisk og renhold. Vi har nesten 11 årsverk fordelt på 13 stillinger. Renholdsgruppa tar seg av alt daglig renhold samt drift av eget vaskeri.

Teknisk gruppe tar seg av:

 • teknisk vedlikehold innvendig og utvendig
 • vedlikehold og drift av svømmebasseng
 • vedlikehold av flere eiendommer tilhørende Skogli
 • parkanlegg
 • bil- og maskinpark

Husavdelingen har også ansvar for innkjøp av varer og tjenester.

 

Kjøkken

_V8K9006

På kjøkkenet har vi 7 årsverk fordelt på 9 personer. Kjøkkenet står for produksjonen av frokost, middag og kveldmat 7 dager i uken. Kostholdet på Skogli er nøye vurdert og analysert av vår kliniske

ernæringsfysiolog. Vi vet derfor at all maten vi serverer inneholder den riktige mengde av næring, vitaminer og mineraler som trengs for et aktivt rehabiliteringsopphold. Alle måltider er vegetariske. Alternativ med fisk serveres to ganger i uken. Vi serverer ikke kjøtt.

Spisesal

Alle måltidene inntas i spisesalen, måltidene blir servert fra buffet.
Unntak er ved sykdom, da kan maten bringes til ditt værelse etter avtale med sykepleier. Kostholdet er vegetarisk, men inkluderer noe fisk. Vi serverer ikke kjøtt.

Resepsjonen

Foruten vanlig resepsjonsvakter har denne avdelingen ansvar for oppslag, informasjon og innemiljø.

Kultur- og sosialkoordinator

Kultur- og sosialkoordinatoren vår har ansvar for å arrangere kulturelle og sosiale aktiviteter som allsang/underholdning, konserter, bingo, quiz, foredrag, andakter osv.
Hun sørger for at det skjer mye hyggelig på ettermiddag/kveldstid med variert innhold. «Aktiviteten» (arbeidsstue), hvor pasienter kan stimulere og utfolde sine kreative evner.
Hun har ansvar for utflukter til severdigheter/handleturer m.m. og kjører Skoglis minibuss.
Hun er også tilgjengelig for samtaler og har utdanning fra Institutt for Sjelesorg/VID der noen av temaene er sorg/krise, konflikt og eksistensiell tilnærming.
Jobber også med musikkbasert trening, spesielt for Lilla team.

 

Sykepleie

 • Sykepleieavdelingen har 9,9 stillinger fordelt på 11 autoriserte sykepleiere og 4 autoriserte hjelpepleiere.
 • Sykepleieavdelingen har døgnkontinuerlig vakt, og om natten er det våken nattevakt.
 • Sykepleieavdelingen har spesialkompetanse innen ledelse, veiledning og psykiatri.
 • Sykepleieavdelingen har også praksisplasser for sykepleiestudenter og hjelpepleielever.
 • Sykepleietjenestens primære oppgave er å fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprett helse og lindre lidelse. Rehabiliteringen tar sikte på å tilbakeføre pasienten til å klare sine daglige gjøremål ut i fra pasientens egne ressurser, eventuelt å lære pasienten å akseptere og leve med endret livssituasjon.
 • Sykepleietjenesten inngår i det tverrfaglige samarbeid og har som grunnlag en støttende, pedagogisk og veiledende tilnærming ut fra et helhetlig menneskesyn.

_V8K6215Sykepleietiltakene varierer i innhold og omfatter:

 • Inntakssamtaler
 • Tilsyn og pleie
 • Veiledning og undervisning
 • Medisinforvaltning
 • Sårbehandling
 • Laboratoriearbeid,
 • Diverse prøver og undersøkelser
 • Sykepleiefaglige vurderinger
 • Administrering og koordinering i forbindelse med institusjonens leger
 • Tilrettelegging av hjemmesituasjonen

Lege

Skogli har for tiden 2,4 legestillinger fordelt på en indremedisiner med erfaring innen fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologi, en assistenlege med tjeneste tellende for spesialiteten allmennmedisin, og en revmatolog i 40% stilling.

Alle pasienter får en grundig vurdering av helsetilstand og rehabiliteringsbehov hos legen ved ankomst. Legene samarbeider tett med øvrige medisinskfaglige personale i utforming og realisering av rehabiliteringstilbudet. Legene leder våre tverrfaglige team, er ansvarlige for nødvendig utredning og deltar i undervisning av pasienter. Legen vurderer og ved behov tilpasser medisineringen.

Legene på Skogli samarbeider med andre spesialister ved Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet – Lillehammer. Vi har egen legevaktordning. Tverrfaglig epikrise med resultat av oppholdet og plan for videre oppfølging blir sendt til henvisende instans og fastlegen.

_V8K6148Fysioterapi

Fysioterapiavdelingen sin hovedoppgave er å yte tilpasset trening og oppfølging etter individuelle behov. Avdelingens ansatte er en del av det totale rehabiliteringstilbudet på Skogli og består av flere faggrupper. Vi har 14,12 stillinger for fysioterapeuter, 2,5 stillinger for rehabiliteringsassistent og en Helse- og treningsterapeut i 0,6 stilling. Våre terapeuter har bred kompetanse innen bl.a. reumatologi, ortopedi, eldre med sammensatte lidelser, livsstilsykdommer, overvekt, lymfødembehandling og psykomotorisk tilnærming.

Fysioterapitilbudet består av individuell oppfølging av pasienter i tillegg til at avdelingen har et bredt tilbud av grupper og treningstilbud i basseng og treningssal. Skogli har en moderne og nyoppusset treningssal i tillegg til to oppvarmende bassenger. Trenings-/aktivitetstilbudet er variert og skal dekke behovet til alle våre pasienter ut i fra den enkeltes forutsetninger og aktivitetsnivå. Aktivitetene foregår utendørs, i treningssal, gymsal, eller i basseng. Avdelingen har og variert undervisningstilbud.

Skogli er en del av spesialisthelsetjenesten og er dermed en utdanningsinstitusjon. Det betyr at avdelingen ofte har studenter som tar del i arbeidet på avdelingen.

Ergoterapi

Ergoterapiavdelingen har 2, 8 stillinger, fordelt på en ergoterapispesialist innen somatisk helse, en spesialergoterapeut, og en ergoterapeut med videreutdanning innen Livsstyrketrening. 2 av ergoterapeutene er i tillegg godkjent (via NETF og NAV) for å gjøre arbeidsplassvurderinger. En av våre ergoterapeuter har videreutdanning innen aktivitetsvitenskap. En har påbegynt masterstudie innen helse. Vi har mange års erfaring som ergoterapeuter innen rehabilitering.

Ergoterapeutene har som sitt hovedarbeidsområde:

 • Kartlegging (av for eksempel kognisjon, aktivitet, motorikk, arbeidsplass, miljø)
 • Trening av del-funksjoner individuelt og i gruppe (for eksempel hånd)
 • Samtaler/veiledning, individuelt og i gruppe
 • Trening i aktiviteter i det daglige liv (adl) (som for eksempel trening for å øke selvhjulpenhet i forflytning, påkledning, samt kjøkkentrening)
 • Undervisning (i leddvern, energiøkonomisering, ergonomi og aktivitetsplanlegging)
 • Tiltak i forhold til arbeidsplass
 • Prøver ut og søker tekniske hjelpemidler hvis det er nødvendig. Hver uke samarbeider vi med ortopediingeniør vedrørende ortopediske hjelpemidler.
 • Vi samarbeider med lokale aktører for videreføring av evt tiltak (Nav, Tildelingskontor, rehabiliteringskoordinatorer, ergo- fysioterapeuter, hjemmetjenesten, Rehabsentra, Frivillighetsentraler, organisasjoner m fl.)

Psykolog

Vi har 4 psykologstillinger på Skogli. 2 av stillingene er koblet opp mot vår avtale innen prosjektet «Raskere tilbake», mens de 2 andre er knyttet opp mot vår rehabiliteringsavtale med Helse Sør-Øst. Alle våre psykologer er under spesialisering.

Psykologene jobber i hovedsak med direkte pasientkontakt (individuelt og i gruppe), veiledning, kursing og fagutvikling, og de er involvert i utvikling og etablering av et program for langvarig og kompleks smerteproblematikk. De har en bred teoretisk og metodisk bakgrunn, men baserer seg i all hovedsak på Kognitiv Atferdsterapi.

Klinisk ernæringsfysiolog

Sammen med kjøkkenet har KEF ansvaret for kostholdet vårt. Vi serverer vegetarisk kost som inkluderer melk, melkeprodukter og egg. De dager vi serverer fisk finnes alltid ett vegetarisk alternativ.
Noen av arbeidsoppgavene KEF jobber med er undervisning og veiledning av pasienter som har behov for informasjon om kost, ernæring eller noen spesiell diett. Undervisningen skjer både individuelt og i gruppe.

Prioriterte pasientgrupper er: diabetes, overvekt, hjerte kar sykdommer og reumatiker.
Dietetiker har også ansvar for at de pasienter som spiser spesialkost, f. eks. ikke tåler nøtter, får den kost de trenger fra diettkjøkkenet.

To dager i uken har vi veiledning i spisesalen hvor vi underviser og informerer om kostholdet. Det er primært rettet mot de som vil gå ned i vekt, men alle er velkomne på informasjonen.
Ved behov arrangerer vi også matlagingskurs.

Sosionom

Vi har en sosionom ansatt. Hun jobber primært i vårt START team med arbeidsrettet rehabilitering.

Logoped & synspedagog

Vi har en logoped og en synspedagog som jobber på timebasis på Skogli. Primært er de to faggrupper tilsluttet vårt behandlingsteam rundt personer med hjerneslag.

Ortopedingeniør

Vi har avtale om ukentlige konsultasjonen med ortopedingeniør fra OCH Lillehammer. Pasientene får satt opp avtale etter behov.