Brukerråd

Skogli har siden 2009 hatt brukerråd.
Brukerrådet har 4-5 regelmessige møter med direktøren (og noen ganger andre ansatte også) pr. år.

Følgende er for tiden medlem av Skoglis brukerråd:

Tonje Pedersen Tonjeni74@gmail.com
Inger Krey Ellingsen inkrellingsen@gmail.com
Tore Andrè Bjørge andr-bj@online.no
Stine Wasenius Dahl stinewdahl75@gmail.com
Aina Elle Nitteberg anitteberg@gmail.com

Mandat:
Brukerrådet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS skal være et bredt sammensatt organ for samarbeid mellom brukere, pårørende og Skogli. Brukerrådet skal bidra til å sikre kvalitet i tilbud og tjenester gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser. Brukerrådet skal også sikre en systematisk tilbakemelding om tilbud og tjenester fra brukerne.
Dette betyr at Brukerrådet:

  • skal være rådgivende for direktøren i saker som angår tilbudet til brukerne.
  • skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold.
  • skal arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
  • skal arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
  • skal bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.

 

Mandatet evalueres hvert annet år.