Virksomhetsidé og mål

Virksomhetsidé

«Skogli er et moderne rehabiliteringssenter, grunnlagt på de kristne idealer om omsorg og nestekjærlighet og arbeider derfor for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet. Vi søker, innen våre definerte rammer, å følge Jesu eksempel i å yte medmenneskelig hjelp og behandle sykdommer.»

Mål

«Skoglis målsetting er å ha det best mulige behandlingstilbudet innen opptrening, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering, og at pasientene etter oppholdet har et bedre funksjonsnivå, arbeidsevne og større innsikt i egen sykdomssituasjon enn før. Vi ønsker også å formidle kunnskap om sunnhet og forebygging av sykdom og å motivere mennesker til å ta ansvar for egen helse. Behandlingstilbudet tar derfor hensyn til hele mennesket – både den fysiske, mentale, sosiale og åndelige livsdimensjon. På den måten søker vi også å bidra til økt sunnhet i dagens samfunn.»

 

Verdiord

På Skogli har ansatte definert 2 ord som skal beskrive våre verdier og holdninger i møte med andre mennesker. De ordene er helhet og likeverd.

Helhet

  • Vi ser på menneske som en helhet (kropp/sjel/holisme etc)
  • Alle som jobber i bedriften skal føle/merke at det de gjør er en viktig del for helheten på Skogli. Alle er like viktig for at  bedriften skal fungere som den gjør.
  • Skogli bidrar i et helhetlig behandlingsforløp.

Likeverd

  • Alle mennesker er like mye verd, og alle har en verdi i seg selv.
  • Pasient-pasient relasjonen skal preges av likeverd, uansett diagnose og utfordringer den enkelte har.
  • Alle pasienter skal bli møtt med samme grunnleggende holdning fra de ansatte. Uansett diagnose og utfordringer skal de møtes og håndteres på samme respektfulle måte.
  • Alle skal se på sine kollegaer som like mye verdt.
  • Alle skal se sin funksjon i det tverrfaglige samarbeidet som likeverdig.