Hvordan søke

A) Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv «RKE». Da finner du RKE.
Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningen skal inneholde alle punktene i «Sjekkliste for henvisning» under.

Til adresseregisteret

Dersom det ikke er mulig å sende henvisningen elektronisk, kan den sendes via Digipost til adressen regional.koordinerende.enhet#V12C, eller på papir til:

Regional koordinerende enhet (RKE)
v/Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Sjekkliste for henvisning:

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. navn på foresatte.
 2. Henvisers navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre forhold som kan påvirke rehabiliteringsevnen (komorbiditet, inkludert psykiske lidelser og rusmiddelproblemer).
 5. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 6. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 8. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetjenesten?
  – Hvilken effekt hadde tiltakene?
  – Hvilken egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 11. Har pasienten en individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 13. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose?
  – Dersom ja, hvilke tilbud?
 14. Hva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet?
 15. Hva har tilkommet av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise fra siste opphold vedlegges.

Informasjonsfilmen over finner dere her.

Les mer om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på nettsiden til regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus.

 

B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon)

 

C) Henvisning direkte til Skogli når du vil betale hele oppholdet selv. Er dette aktuelt vil vi be deg kontakte vårt inntakskontor på tlf. 61 24 92 00.

Informasjon om ventetider finner dere her.

 

En presisering fra Helse Sør-Øst

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen via Regional koordinerende enhet (RKE).

 1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
 2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.