Skogli rehabiliteringstilbud

Faget ”rehabilitering” inneholder veldig mye. Vi forholder til definisjonen vi finner i Stortingsmelding nr. 21 (”Ansvar og Meistring”) fra 1998 – 1999. Der står det at rehabilitering er: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor  flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse  sosialt og i samfunnet.

Dette er en veldig rund definisjon og beskriver dilemmaet med at rehabilitering er veldig mye.
Selv om diagnosen i mange tilfeller ikke er vesentlig for å gjøre en god rehabilitering er vår avtale med Helse Sør-Øst basert på diagnoser.

For vår leveranse og avtaler se her.