Arbeidsrettet rehabilitering

_V8K8566

Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) skal gi omfattende og koordinerte tjenester for å løfte frem adferdsmessige, funksjonsmessige, medisinske, fysiske, psykiske og yrkesmessige komponenter av betydning for arbeidsdeltakelse. Arbeidsrettet rehabilitering skal legge til rette for læring- og endringsprosesser som fremmer bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter. Dette skal bidra til å gjenvinne eller beholde arbeidsevnen.

Definisjon:
Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel der deltakelse i arbeidslivet er det definert hovedmål, og hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjon – og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.

Målgruppen:
Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.

Resultat
Finner mye resultat fra tilbudet her.
Vi har også laget en poster som vi presenterte i 2018, med tittelen Does work-place customization matter?