Skoglis slagrehabiliteringstilbud

Vårt slagtilbud er et tverrfaglig tilbud til personer med diagnose: Hjerneinfarkt, hjerneslag, subarachnoidalblødning

  • Etter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak (Primærrehabilitering)
  • Intensiv trening lengre ute i pasientforløpet, kronisk fase (Senrehabilitering)

Primærrehabilitering: Brukere med slag etter akuttbehandling i slagenhet der det ikke kan gis tilbud lokalt. Brukere som trenger rask og intensiv oppfølging og som har rehabiliteringspotensiale.
Senrehabilitering: Brukere som har hatt utfall i en lengre periode, og som kan nyttiggjøre seg av rehabilitering.

Alder: Voksne og unge voksne (over 18 år).

Hjelpebehov/funksjonsnivå: Brukere med behov for bistand i daglige aktiviteter, men må være i stand til å forflytte seg med personhjelp (en person), ikke heis. Ikke direkte pleietrengende. Bruker må ikke ha store svelg- og spisevansker (ikke sondenæring).

Henvisning: Akutt fase: Henvises direkte fra sykehus, fortrinnsvis slagenhet.  Kronisk fase: primært 1-4 år etter skade. Henvises ofte fra primærlege

Gruppe/individuelt: Ytelsen leveres som døgnopphold, primært i gruppe men med   individuell oppfølging. De som kommer til primærrehabilitering tas inn kontinuerlig og følger gruppeopplegget hvis det lar seg gjøre.

Lengde på oppholdet:  3 ukers opphold med felles ankomst og felles avreisedag for de som kommer til senrehabilitering.  4 ukers opphold for de som kommer til primærrehabilitering (direkte fra sykehus)

Hva vi tilbyr: I starten av oppholdet vil du få en hovedkontakt som vi kaller rehabiliteringskoordinator. I løpet av de to første dagene vil du få en undersøkelse av lege og fysioterapeut, samt ha en kartleggingssamtale med din rehabiliteringskoordinator. I etterkant av disse samtalene setter vi opp en rehabiliteringsplan for oppholdet, ut fra dine mål og ressurser. Noen av aktivitetene vil foregå i grupper (frokostgruppe, samtalegruppe, ganggruppe, undervisning, tur). Ellers vil enkelte fagpersoner også kunne følge deg opp individuelt (ergoterapeut, sykepleier, logoped, synspedagog, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør) Det gis tilbud om fysio- eller ergoterapitjenester også på søndager.

Vi samarbeider også med Norsk forening for slagrammede som driver likemannsarbeid og som yter informasjon og bistand. Pårørende har  mulighet til å delta under oppholdet.