Komplekst og sammensatte sykdomsbilde

For hvem: Personer som har et komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering. Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Faggrupper i teamet er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og teamassistent.
Teamet samarbeider også med andre faggrupper som klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, ortopediingeniør og sosionom, ved behov.

Mål for rehabiliteringen bygger på tverrfaglighet i samhandling med pasient og omgivelser.

Vi vil arbeide sammen med deg for å bidra til at du når dine mål, oppnår best mulig funksjon, også gangfunksjon og balanse, sånn at du kan fortsette å delta sosialt og i samfunnet. Dette gjøres gjennom egenaktivitet, trening, informasjon og veiledning.

Ved behov legger vi til rette for at du kan involvere din(e) pårørende.

Innhold: Rehabiliteringen tilpasses den enkeltes medisinske behov og funksjonsnivå. Dagen etter ankomst treffer du lege, fysioterapeut og rehabiliteringskoordinator for en kartleggingssamtale. Ved behov benytter vi oss av andre fagpersoner heriblant sosionom eller psykolog. I kartleggingen setter vi målene for rehabilitering sammen med deg og legger opp en rehabiliteringsplan ut fra dine behov.

I løpet av oppholdet vil de ulike fagpersonene holde aktivitetsgrupper og undervisning om relevante temaer. I den forbindelse får du mulighet til å møte andre i samme situasjon. Du får tilrettelagt trening individuelt og i grupper, og vi benytter oss av gymsal, treningssal og uteområdet.

Forventede resultater: Du kan regne med å oppnå bedre funksjonsnivå, økt kunnskap om hvordan du kan klare deg bedre hjemme og trening i trygge omgivelser. Du vil også reise hjem med et hjemme treningsprogram som en del av en plan for videre tiltak.

Oppholdets lengde varer i 3 uker.

 

Rehabilitering for pasienter med lymfødem

Ved lymfødem er gjerne optimal ødem reduksjon og funksjonsforbedring et mål. Derfor legger vi opp til kompresjonsbehandling i kombinasjon med daglig trening. Treningsveiledning samt undervisning om lymfødem og mestring av selvbehandling i hverdagen utføres i grupper med mulighet for erfaringsutveksling. En vesentlig del av oppholdet på Skogli går ut på å se hvilke tiltak du kan videreføre hjemme for optimal håndtering av ditt lymfødem. Det er muligheter for å bestille kompresjonsstrømper på Skogli så fremt du har et vedtak på behandlingshjelpemidler fra før.