Rehabilitering

_V8K6215En detaljert beskrivelse av Skoglis rehabiliteringsprogram

En demografisk oversikt over våre brukere finner dere her.

Rehabiliteringsbegrepet inneholder veldig mye. Definisjonen vi forholder oss til er hentet fra «Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinatoren stortingsmelding fra 1998 – 1999«, som gjelder fra 1. mai 2018.

Der står det følgende definisjon:

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.
Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.
Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Det kan være problematisk å avgrense målgruppene for rehabilitering på en presis måte. Noen ganger gir medisinske diagnoser få holdepunkter, mens andre ganger vil diagnosen være helt avgjørende for å få til en god rehabiliteringsprosess.

Vi oppfatter at en diagnose bare er et utgangspunkt for en rehabiliteringsprosess. Selve fokuset i rehabiliteringsprosessen vil være på funksjonsnivå og potensialet og ikke på sykdom og sykdomsårsak.