Hva er rehabilitering

_V8K9852Rehabiliteringsbegrepet har vært brukt i ulike sammenheng opp igjennom og framdeles blir det tillagt ulike betydninger og innhold. Her på Skogli har vi tatt utgangspunkt i den definisjon som er lagt til grunn i Stortingsmelding 21 «Ansvar og meistring» 1998-1999.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Ifølge denne definisjonen må flere faggrupper bidra, men det er brukeren som er i sentrum og fagpersonene som yter bistand.

For oss på Skogli betyr dette at du som bruker er i høyere grad en aktør som er delaktig i beslutningene som angår deg, samtidig som vi også kommer til å stille krav til deg om initiativ og vilje til å delta.