Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon

Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon

Om tilbudet

Mars 2018 fikk Skogli avtale innen «Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon».
Dette er et poliklinisk tilbud, som i praksis vil bestå av psykologsamtaler. Du kan lese mer om denne avtalen her.

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Ved inngangen til 2019 trådte pakkeforløpet for psykiske lidelser hos voksne i kraft. Målet er blant annet mer helhetlig  og forutsigbar behandling, samt økt grad av brukermedvirkning og brukertilfredshet.
Skoglis tilbud: «Arbeidsrettet psykologisk behandling» går inn under pakkeforløpet.
Sentralt i gjennomføringen av den enkelte pasients pakkeforløp står rollen til forløpskoordinatoren, som har det overordnede ansvaret for at pakkeforløpet gjennomføres og rapporteres til rett tid.

Kontaktinfo:
Aud Elisabeth Tande Degirmenci, tlf. 61 24 91 00.

Les mer om pakkeforløp her:
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus