Dine rettigheter

Alle pasienter/bruker av Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, har flere rettigheter.
Det gjelder alt fra å bli møtt med respekt, til å få forsvarlig behandling/rett til helsehjelp.

Generelle finnes det beskrevet noen overordna nasjonale pasientrettigheter. De finnes på HelseNorge.no.

Ut over dette har vi beskrevet 3 «nivåer» i hvordan Skoglis brukere kan/bør forholde seg når de ønsker å klager på noe.

Nivå 1. Misnøye og mindre hendelser
I denne kategori handler det om misnøye med sengen, rommet, maten, behandlere, tilbud, medpasienter, aktiviteter o.l.
Alle disse klager skal rettes til RK (Rehabiliteringskoordinator), og RK skal formidle ønske/behov/klagen videre i systemet eller løser det i minnelighet.

Nivå 2. Større klager og misnøye på systemnivå.
Herunder kan det også være saker fra nivå 1, som ikke blir løst i minnelighet.
Disse saker vil bli videreført til personalansvarlig, teamkoordinator eller direktøren.

Nivå 3. Formell klage
Mener brukeren at vedkommende er blitt feilbehandlet eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter, som for eksempel plikten til å gi forsvarlig behandling, er det Statsforvalteren som skal vurdere denne klagen.
Trenger brukeren hjelp til å formulere en klage, er det direktørens ansvar å veilede vedkommende i klageprosedyrene og evt. hjelp til med utforming av selve klagen.

Når en person klager:
Ledelsen har ansvar for oppfølging av alle saker, selv om enkelte saker vil forsøkt ordnes i minnelighet.

Rettigheter:

  • Krav på tilbakemelding vil variere i henhold til alvorlighetsgraden på klagen. Uansett alvorlighetsgrad skal vedkommende som klager få tilbakemelding innen 2 døgn.
  • Viser deg seg at klagen baserer seg på en misforståelse, har vedkommende krav på å få en ordentlig forklaring.
  • Sanksjonere eller lignende mot den som klager skal ikke forekomme. Opplever vedkommende likevel negative reaksjoner/sanksjoner, må vedkommende straks orientere direktøren om dette. Direktøren har da plikt til umiddelbart å håndtere saken.

 

Ønsker du mer informasjon og flere detaljer, har vi samlet noen formelle dokumenter her.